Biden names Indianapolis native Ron Klain as his White House chief of staff