High School - The Zone

The Zone: McCutcheon vs. Kokomo 3/3

McCutcheon defeats Kokomo 78-56.