High School - The Zone

The Zone: McCutcheon vs. Kokomo 9/9

McCutcheon defeats Kokomo 13-6.