Senate votes to move forward on same-sex marriage legislation