Make wishtv.com your home page

Lafayette Jeff defeats Kokomo 70-48

Kokomo defeats Michigan City 21-14.

Kokomo defeats Zionsville 33-21.

McCutcheon defeats Kokomo 78-56.

Zionsville defeats Kokomo 50-28.

Kokomo defeats Lafayette Jeff 51-48.

Westfield defeats Kokomo 45-7.

Kokomo defeats Muncie Central 48-33.

Kokomo defeats Tech 44-21.

McCutcheon defeats Kokomo 13-6.