High School - The Zone

The Zone: Michigan City vs Kokomo 11/17

Kokomo defeats Michigan City 21-14.